اگر نیاز به استفاده از لوگوی پونیشا را دارید لطفا به نکات زیر توجه کنید.

لوگوی افقی

ترجیحا از این لوگو استفاده شود، این لوگو می بایست فقط روی پس زمینه سفید قرار بگیرد.

لوگوی عمودی

در موارد مورد نیاز استفاده شود، زمانی که فضای کافی برای لوگوی افقی نبود و یا لوگوی افقی بسیار کوچک دیده می شد.


اگر نیاز به استفاده از لوگوی روی پس زمینه تیره را دارید می توانید از این لوگو استفاده کنید

لوگوی افقی روی پس زمینه تیره

لوگوی عمودی روی پس زمینه تیره


در بعضی موارد ممکن است به لوگوی تک رنک نیاز باشد. لطفا تا جای امکان از این لوگو استفاده نکنید

لوگوی افقی تک رنگ

لوگوی عمودی تک رنگ