بازار کار و پروژه های آمار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مشاوره پایان نامه ترکیبی با ابزار داده کاوی
11 اردیبهشت 1396
64,166,667داده کاوی , آمار6روز0ساعت