بازار کار و پروژه های آموزش


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
آموزش واردات از بازارچه های مرزی یا مناطق آزاد ایران
05 اردیبهشت 1396
41,650,000آموزش24روز16ساعت
تهیه محتوا برای سایت روانشناسی و موفقیت
21 فروردین 1396
20965,000مقالات , نوشتن کتاب , ترجمه انگلیسی به فارسی , آموزش9روز7ساعت