بازار کار و پروژه های آپلود ویدئو


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
به یک دوبلور جهت صداپیشگی در چند ویدئو نیازمندیم.
07 اسفند 1395
71,285,714خدمات ویدئویی , آپلود ویدئو , تخصص ترجمه در زیرنویس فیلم و سریال , صدا گذاری3روز20ساعت