بازار کار و پروژه های اتوماسیون آزمون


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ویرایش آزمون های سایت آموزش زبان انگلیسی
05 اردیبهشت 1396
12,500,000PHP , Prestashop , فروشگاه , اتوماسیون آزمون , برنامه نویسی تحت وب24روز18ساعت