بازار کار و پروژه های اتوکد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی نقشه ساختمان با محوطه با اتوکد
13 اسفند 1395
72,500,000اتوکد , مهندسی عمران , مهندسی سازه8روز11ساعت