بازار کار و پروژه های ارزش گذاری و ارزیابی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ارزیابی فنی و پیاده سازی پروتکل OPC UA
04 فروردین 1396
130,000,000ارزش گذاری و ارزیابی , برنامه نویسی تحت ویندوز29روز7ساعت