بازار کار و پروژه های ارسال آگهی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
افزایش ممر تلگرام
04 اسفند 1395
51,680,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , ارسال آگهی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی8ساعت37دقیقه