بازار کار و پروژه های ارسال آگهی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ثبت آگهی در گروه های تلگرامی
01 اردیبهشت 1396
92,888,889دستیار مجازی , بازاریابی اینترنتی , ارسال آگهی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام20روز13ساعت