بازار کار و پروژه های ارسال مقاله


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تهیه محتوای سایت
17 اردیبهشت 1396
51,720,000مقالات , وبلاگ , ارسال مقاله12روز11ساعت
ورود اطلاعات به سایت
13 اردیبهشت 1396
23960,870مقالات , وبلاگ , ارسال مقاله , ارسال مقاله , رونویسی8روز10ساعت
مرتب کردن لیست کلمات مترادف فارسی
11 اردیبهشت 1396
8662,500ارسال مقاله6روز4ساعت