بازار کار و پروژه های الگوریتم


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی سیستم های چندعاملی با متلب (Multi agent system)
07 تير 1396
28,000,000الگوریتم , مهندسی برق , مهندسی , Matlab29روز19ساعت
کد کردن الگوریتم با متلب با موضوع تصمیم گیری چند معیاره3
31 خرداد 1396
35,633,333مقالات , الگوریتم , مهندسی22روز22ساعت
کدنویسی الگوریتم در متلب و گمز
30 خرداد 1396
پیشنهاد دهید0مقالات , الگوریتم21روز21ساعت