بازار کار و پروژه های الگوریتم


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
شبیه سازی با استفاده از visual Stuio و opencv
08 اسفند 1395
115,000,000C Programming , C++ Programming , الگوریتم29روز0ساعت
پیاده سازی مقاله ISI در مورد اینترنت اشیا
01 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0نگارش دانشگاهی , الگوریتم21روز15ساعت