بازار کار و پروژه های بازارهای مالی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه کتاب مالی و بورسی
07 خرداد 1396
810,925,000نوشتن کتاب , نوشتن کتاب , تحقیقات مالی , ترجمه , بازارهای مالی2روز6ساعت