بازار کار و پروژه های بازاریابی ایمیلی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
افزایش ممبر حقیقی تلگرام
04 اردیبهشت 1396
57,620,000شبکه اجتماعی , تبلیغات , بازاریابی ایمیلی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی تلگرام1روز21ساعت