بازار کار و پروژه های بازاریابی اینستاگرام


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
جمع آوری و ترجمه محتوا در حوزه گردشگری و سفر
08 فروردین 1396
232,139,130ویکی , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , بازاریابی اینترنتی , بازاریابی اینستاگرام2روز20ساعت