بازار کار و پروژه های بازاریابی تلفنی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ارائه برنامه یا پروپزال حرفه ای برای بخش تبلیغات و بازاریابی
13 اردیبهشت 1396
728,000,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , بازاریابی اینترنتی , تحقیقات بازار , بازاریابی تلفنی3روز13ساعت