بازار کار و پروژه های بازاریابی تلفنی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازاریابی airbnb برای ثبت خانه,ویلا.اتاق.
06 فروردین 1396
115,000,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , بازاریابی اینترنتی , ارسال آگهی , بازاریابی ایمیلی , بازاریابی تلفنی25روز14ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در مشهد
20 اسفند 1395
22,500,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی9روز11ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در کرمان
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی9روز11ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در یزد
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی9روز11ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در تبریز
20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی9روز11ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در اصفهان
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی9روز11ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در شیراز
20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی9روز11ساعت