بازار کار و پروژه های بازاریابی فیس بوک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
درج محتوا در سایت و شبکه های اجتماعی به صورت روزانه
26 خرداد 1396
174,441,176دستیار مجازی , مدیریت شبکه های اجتماعی , بازاریابی فیس بوک , بازاریابی تلگرام , بازاریابی اینستاگرام21روز19ساعت