بازار کار و پروژه های بازاریابی فیس بوک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت و به روزرسانی صفحات فیس بوک و اینستاگرام و تلگرام
13 دى 1395
821,000,000بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی فیس بوک9روز21ساعت