بازار کار و پروژه های بازاریابی فیس بوک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ادمینی و مدیریت شبکه های اجتماعی مجموعه
10 اسفند 1395
1910,651,397بازاریابی ایمیلی , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی فیس بوک , بازاریابی اینستاگرام2روز14ساعت