بازار کار و پروژه های برنامه ریزی رویداد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
اپلیکیشن برگزاری و مدیریت رویداد
07 اسفند 1395
130,000,000خبرنامه , برنامه ریزی رویداد , برنامه نویسی موبایل , خرید اینترنتی , Material Design4روز10ساعت