بازار کار و پروژه های بیمه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه ی کلمات دشوار
26 فروردین 1396
8475,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , بیمه , تایپ22روز1ساعت