بازار کار و پروژه های بیوتکنولوژی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نگارش یک مقاله ژنتیکی
07 تير 1396
12,600,000نگارش دانشگاهی , نوشتن کتاب , زیست شناسی , بیوتکنولوژی28روز22ساعت