بازار کار و پروژه های بی سیم


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
80صفحه گزارش، موضوع مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
27 خرداد 1396
53,200,000بی سیم , طراحی شبکه , راه اندازی شبکه بیسیم19روز2ساعت
ترجمه مقاله کامپیوتر
18 خرداد 1396
105,022,000تحقیقات علمی , بی سیم10روز1ساعت