بازار کار و پروژه های تایپ


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تایپ انگلیسی
05 فروردین 1396
143,842,857تایپ29روز20ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش چهارم
21 اسفند 1395
201,353,250تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی16روز2ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش سوم
21 اسفند 1395
151,657,667تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی16روز2ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش دوم
21 اسفند 1395
211,445,952تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی15روز23ساعت
ترجمه کتاب کودک بخش اول
21 اسفند 1395
211,217,381تایپ , ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی15روز23ساعت
پیاده سازی و ترجمه و تایپ از روی فایل صوتی
18 اسفند 1395
51,460,000تایپ , ویرایش , غلط گیری , ترجمه انگلیسی به فارسی13روز1ساعت
نویسنده برای سایت موزیک (وردپرس)
11 اسفند 1395
132,331,538تایپ , ویرایش , نوشتن گزارش , ویرایش عکس5روز16ساعت
تایپ هزار و سیصد صفحه فارسی
09 اسفند 1395
49883,469تایپ , تایپ , غلط گیری3روز16ساعت
دو هزار و هشتصد صفحه تایپ فارسی
09 اسفند 1395
411,641,902تایپ , غلط گیری3روز16ساعت
ادیت ساده فهرست یک کتاب پزشکی که نیازی به تایپ فهرست هم نیست
07 اسفند 1395
16561,250تایپ , ویرایش , طراحی گرافیک2روز4ساعت
تایپ
07 اسفند 1395
49336,735تایپ2روز2ساعت
تایپ
06 اسفند 1395
202,600,000تایپ19ساعت56دقیقه