بازار کار و پروژه های تجزیه و تحلیل کسب و کار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طرح توجیهی
01 خرداد 1396
221,000,000تجزیه و تحلیل کسب و کار , طرح کسب و کار29روز19ساعت
پروژه حسابداری
30 اردیبهشت 1396
31,600,000تجزیه و تحلیل کسب و کار , طرح کسب و کار27روز18ساعت
تجزیه و تحلیل یه وبسایت خارجی
16 اردیبهشت 1396
41,625,000تجزیه و تحلیل کسب و کار , طرح کسب و کار13روز14ساعت