بازار کار و پروژه های تحقیقات بازار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
جمع اوری ریز اطلاعات هزینه ارسال پست خارجه
29 فروردین 1396
3533,333لجستیک و کشتیرانی , تحقیقات بازار , استخدام , هر چیزی , خرید اینترنتی20روز13ساعت
هایپر مارکت
01 اردیبهشت 1396
1321,269,231برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , تحقیقات بازار , فروش23روز20ساعت
ترجمه ی کلمات دشوار
26 فروردین 1396
8475,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , بیمه , تایپ17روز21ساعت
یکسری طراحی برای باغ رستوران
19 فروردین 1396
8662,500برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش10روز15ساعت
طراحی وب سایت برای شرکت مشاوره فروش و بازاریابی
16 فروردین 1396
پیشنهاد دهید- -برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی تحت ویندوز7روز11ساعت