بازار کار و پروژه های تحقیقات بازار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مشاور تبلیغاتی
20 اسفند 1395
54,160,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تبلیغات , بازاریابی اینترنتی , تحقیقات بازار17روز2ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در مشهد
20 اسفند 1395
22,500,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی16روز16ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در کرمان
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی16روز16ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در یزد
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی16روز16ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در تبریز
20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی16روز16ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در اصفهان
20 اسفند 1395
پیشنهاد دهید0برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی16روز16ساعت
بازاریاب و ویزیتور حضوری در شیراز
20 اسفند 1395
1300,000برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , روابط عمومی , بازاریابی تلفنی16روز16ساعت
طراحي مجدد وبسايت با فروش اينترنتي به 4 زبان
15 اسفند 1395
1331,076,923طراحی تبلیغات , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی11روز13ساعت
تبلیغ و بازاریابی برای یک فروشگاه اینترنتی در حوزه کتاب دانش
05 اسفند 1395
841,250,000SEO , فروشگاه , بازاریابی اینترنتی , تحقیقات بازار , بازاریابی موتور جستجو1روز19ساعت