بازار کار و پروژه های تحقیقات بازار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
بازار گندم
20 خرداد 1396
پیشنهاد دهید- -برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , برنامه نویسی تحت وب , برنامه نویسی موبایل15روز10ساعت
آرایشما
13 خرداد 1396
71,742,857برنامه ریزی تبلیغ و خرید , تحقیقات بازار , فروش , برنامه نویسی تحت وب9روز5ساعت