بازار کار و پروژه های تحقیقات علمی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نگارش پیشینه پژوهش و ادبیات تحقیق رشته مدیریت
19 خرداد 1396
83,050,000نگارش دانشگاهی , ترجمه انگلیسی به فارسی , تحقیقات علمی11روز5ساعت
ترجمه مقاله کامپیوتر
18 خرداد 1396
105,022,000تحقیقات علمی , بی سیم10روز1ساعت