بازار کار و پروژه های تحقیقات علمی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله در مورد مدیریت روابط با مشتریان (CRM)
26 فروردین 1396
84,901,125مقالات , پژوهش , تحقیقات علمی , CRM20روز3ساعت