بازار کار و پروژه های تحقیقات علمی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه راه اندازی شبکه
19 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0الگوریتم , داده کاوی , تحقیقات علمی14روز17ساعت