بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در اقتصاد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه متن
08 فروردین 1396
131,807,692ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در اقتصاد28روز12ساعت