بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در برق الکترونیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
نویسنده سایت خبری و آموزشی مرتبط به موبایل و گجت های هوشمند
21 فروردین 1396
1915,684,211مقالات , مقالات , بازنویسی مقالات , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در برق الکترونیک15روز22ساعت