بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در روان شناسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه و دوبله فیلم های آموزشی
27 بهمن 1395
10766,000ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در روان شناسی21روز13ساعت
ترجمه یک کتاب 250 صفحه ای
26 بهمن 1395
3710,783,784ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در روان شناسی20روز19ساعت