بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در روان شناسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه متون روان شناسی
18 فروردین 1396
351,662,857ویرایش , ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در روان شناسی12روز3ساعت