بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در روان شناسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه سایت 19
06 اسفند 1395
1300,000تخصص ترجمه در حقوق , تخصص ترجمه در روان شناسی , تخصص ترجمه در شیمی , تخصص ترجمه در علوم طبیعی , تخصص ترجمه در علوم اجتماعی3روز13ساعت