بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در زمین شناسی و معدن


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان

پروژه ای با مهارت مورد نظر وجود ندارد.