بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در زیرنویس فیلم و سریال


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
زیرنویس کار انگلیسی به فارسی
17 اردیبهشت 1396
154,696,667ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در زیرنویس فیلم و سریال10روز11ساعت