بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در صنایع


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مدیریت پروژه
26 اردیبهشت 1396
1122,500,000تایپ , مدیریت , مدیریت پروژه , تخصص ترجمه در صنایع21روز5ساعت