بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در علوم اجتماعی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه اخلاق اسلامی درباره خانواده
19 بهمن 1395
92,488,889تخصص ترجمه در حقوق , تخصص ترجمه در علوم اجتماعی , تخصص ترجمه در فقه و علوم انسانی13روز8ساعت