بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در علوم اجتماعی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه ی مقاله ی فرانسوی در حوزه ی تاریخ
23 خرداد 1396
14,500,000ترجمه فرانسه به فارسی , تخصص ترجمه در علوم اجتماعی17روز14ساعت