بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در علوم اجتماعی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه چکیده مقاله حوزه شهرسازی
30 اردیبهشت 1396
9511,111ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در علوم اجتماعی , تخصص ترجمه در معماری24روز1ساعت