بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در علوم پایه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه مطالب سایت انگلیسی به فارسی روان
07 اردیبهشت 1396
13315,385ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در علوم پایه , تخصص ترجمه در محیط زیست , تخصص ترجمه در معماری2روز16ساعت