بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در علوم پایه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه و درج زیرنویس کلیپ
20 خرداد 1396
263,673,077ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در علوم طبیعی , تخصص ترجمه در علوم پایه , تخصص ترجمه در زیرنویس فیلم و سریال12روز8ساعت