بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه تخصصی مدیریت
17 دى 1395
30775,500ترجمه , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری14روز1ساعت