بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ویرایش مقاله انگلیسی و گواهی native بودن زبان
15 فروردین 1396
5610,000ویرایش , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری6روز18ساعت