بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تبين واحدهاي Living Lab و تشريح خصوصيات ايشان در قالب مقاله
11 خرداد 1396
پیشنهاد دهید0جستجو در وب , مدیریت پروژه , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری , تخصص ترجمه در اقتصاد8روز8ساعت