بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در مکانیک


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه سایت
27 خرداد 1396
163,812,500ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در مکانیک , تخصص ترجمه در بازرگانی , تخصص ترجمه در برق الکترونیک19روز6ساعت
ترجمه یک کلیپ 5 دقیقه ای
26 خرداد 1396
11618,182تخصص ترجمه در مکانیک18روز9ساعت