بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در هنر


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه ویدئوهای آموزشی ( تعداد زیاد )
03 اسفند 1395
513,420,000ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در هنر25روز14ساعت