بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در هنر


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه فارسی به انگلیسی بسیار دقیق وصحیح از تقدیرنامه و گواهی
21 دى 1395
6650,000ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در هنر15روز16ساعت