بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در پزشکی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه مقاله مهندسی پزشکی
26 خرداد 1396
3966,667مقالات , ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در پزشکی18روز2ساعت