بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه در پزشکی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه چند مقاله در مجموع ۲۰ هزار کلمه
25 اردیبهشت 1396
181,841,111ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , تخصص ترجمه در پزشکی20روز4ساعت