بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه عمومی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه مقاله از فارسی به انگلیسی
09 فروردین 1396
71,176,429ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در علوم اجتماعی , تخصص ترجمه عمومی29روز15ساعت