بازار کار و پروژه های تخصص ترجمه همزمان


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مهندسی پی
05 اردیبهشت 1396
پیشنهاد دهید0مهندسی عمران , مهندسی سازه , تخصص ترجمه همزمان28روز8ساعت