بازار کار و پروژه های تدریس خصوصی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی برنامه اندروید
08 اسفند 1395
32,666,667Android , تدریس خصوصی , آموزش , برنامه نویسی موبایل , کارگاه های آموزشی2روز8ساعت