بازار کار و پروژه های ترجمه آلمانی به فارسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه متن آلمانی - تخصصی
22 خرداد 1396
31,700,000ترجمه , ترجمه فارسی به زبان های دیگر , ترجمه آلمانی به فارسی18روز2ساعت