بازار کار و پروژه های ترجمه زبان های دیگر به فارسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه از فارسی به ترکی آذربایجانی
31 خرداد 1396
3426,667ترجمه , ترجمه فارسی به زبان های دیگر , ترجمه فارسی به زبان های دیگر , ترجمه زبان های دیگر به فارسی23روز11ساعت