بازار کار و پروژه های ترجمه عربی به فارسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مترجم عربی
22 اسفند 1395
538,000,000ترجمه عربی به فارسی , ترجمه فارسی به عربی12روز6ساعت
ترجمه دقیق کتاب تاریخی از فارسی به عربی
17 اسفند 1395
7170,482,363ترجمه , ترجمه فارسی به زبان های دیگر , ترجمه زبان های دیگر به فارسی , ترجمه عربی به فارسی , ترجمه فارسی به عربی7روز15ساعت