بازار کار و پروژه های ترجمه فارسی به انگلیسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه کتاب
04 اسفند 1395
پیشنهاد دهید- -تایپ , ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در مدیریت حسابداری , تایپ28روز21ساعت
قرارداد
04 اسفند 1395
71,150,000ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در حقوق28روز10ساعت
تولید محتوا concept
04 اسفند 1395
61,108,333تایپ , ویرایش , نوشتن گزارش , ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی28روز10ساعت
ترجمه قرارداد از فارسی به انگلیسی
04 اسفند 1395
12862,500ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در حقوق28روز10ساعت
تدریس مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
04 اسفند 1395
23,500,000ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , تدریس خصوصی28روز10ساعت
copywriter برای سایت شرکتی در زمینه ی برندینگ (انگلیسی)
03 اسفند 1395
4475,000توضیحات محصول , ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی27روز9ساعت
ترجمه متن روانشناسی از فارسی به انگلیسی
02 اسفند 1395
111,227,273ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی , روان شناسی26روز13ساعت
ویرایش مقاله علمی نوشته شده به زبان لاتین.
14 بهمن 1395
173,267,647مقالات , بازنویسی مقالات , ویرایش , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی8روز20ساعت
ترجمه کتاب از انگلیسی به فارسی
14 بهمن 1395
3729,986,486ترجمه , ترجمه انگلیسی به فارسی , ترجمه فارسی به انگلیسی8روز12ساعت
ترجمه یک کتاب روانشناسی موفقیت از زبان فارسی به انگلیسی
12 بهمن 1395
295,156,897ترجمه , ترجمه فارسی به انگلیسی6روز16ساعت
ترجمه فنی در ارتباط با تونل و نیروگاه زیر زمینی
10 بهمن 1395
192,852,632نویسندگی فنی , ترجمه فارسی به انگلیسی , تخصص ترجمه در عمران4روز20ساعت