بازار کار و پروژه های ترجمه فارسی به ترکی استانبولی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه قسمتی از مطالب سایت به ترکی استانبولی
28 فروردین 1396
1300,000ترجمه , ترجمه فارسی به زبان های دیگر , ترجمه فارسی به ترکی استانبولی , تخصص ترجمه در معماری23روز16ساعت