بازار کار و پروژه های ترجمه چینی به فارسی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ترجمه متن و عکس های چینی
24 فروردین 1396
1300,000ترجمه چینی به فارسی17روز17ساعت