بازار کار و پروژه های تست نرم افزار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
پروژه آزمون نرم افزار
26 دى 1395
14,000,000تست نرم افزار , SQL24روز20ساعت