بازار کار و پروژه های تست نرم افزار


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تست نرم افزار
16 فروردین 1396
8525,000تست نرم افزار , Android , iPad , iPhone , Mobile Phone11روز22ساعت