بازار کار و پروژه های تغذیه


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
وبلاگ نویس حوزه مد و پوشاک ، سلامتی ، تغذیه
10 اردیبهشت 1396
143,092,857وبلاگ , طراحی مد , تغذیه7روز4ساعت