بازار کار و پروژه های تولیدی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تولید ولتاژ متغیر از صفر تا 5000 ولت مستقیم - HV 5KV
25 اردیبهشت 1396
26,500,000مهندسی برق , الکترونیک , میکروکنترلر , تولیدی18روز22ساعت