بازار کار و پروژه های تولیدی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
طراحی و ساخت مدار چاپر DC
20 خرداد 1396
140,000,000مهندسی برق , تولیدی , طراحی محصول13روز18ساعت