بازار کار و پروژه های تولیدی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
کتاب اختصاصی در زمینه کاهش وزن
03 اسفند 1395
43,600,000منبع یابی خریدار , تولیدی , تولیدی , طراحی محصول , منبع یابی تامین کننده27روز17ساعت