بازار کار و پروژه های تولیدی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
مقاله ای در مورداسید سیتریک
25 دى 1395
6633,333تولیدی , تغذیه , الگوی ساخت , تخصص ترجمه در کشاورزی و صنایع غذایی , کشاورزی22روز10ساعت
استخدام در استان مرکزی - اراک
20 دى 1395
318,333,333C Sharp Programming , فتوشاپ , تولیدی , برنامه ریزی تبلیغ و خرید , مدیریت17روز6ساعت