بازار کار و پروژه های ثبت داده ها


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
وارد کردن محصول در ووکامرس
30 دى 1395
62,750,000مقالات , توضیحات محصول , ارسال مقاله , ثبت داده ها , تایپ27روز3ساعت
پرسشنامه درمورد مواد شوینده
22 دى 1395
25789,600تایپ , ترجمه , ثبت داده ها19روز18ساعت
جمع آوری اطلاعات صنفهای خاص در مراکز استانها
08 دى 1395
99,666,667ثبت داده ها , تحقیقات بازار , هر چیزی5روز15ساعت