بازار کار و پروژه های حقوق و دستمزد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
حسابداری تحت وب
09 اردیبهشت 1396
750,000,000C Sharp Programming , حسابداری , حقوق و دستمزد , برنامه نویسی تحت وب , SQL Server27روز20ساعت