بازار کار و پروژه های حقوق و دستمزد


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
تجزیه و تحلیل سیستم جامع کسب و کار
10 خرداد 1396
12,500,000حسابداری , تجزیه و تحلیل کسب و کار , طرح کسب و کار , حقوق و دستمزد , مدیریت پروژه5روز5ساعت