بازار کار و پروژه های خدمات صوتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
ساخت پادکست یا ضبط فایل صوتی
01 تير 1396
6650,000خدمات صوتی , موسیقی , صدا گذاری29روز15ساعت
ضبط صداي حرفه اي براي سيستم تلفني با صداي خانم
18 خرداد 1396
42,250,000خدمات صوتی , صدا گذاری15روز5ساعت