بازار کار و پروژه های خدمات صوتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
گویندگی
29 اسفند 1395
15680,000خدمات صوتی , صدا گذاری21روز11ساعت
دوبله فیلم های آموزشی و تبلیغاتی دارای زیرنویس فارسی
23 اسفند 1395
91,027,778ترجمه , خدمات صوتی , تخصص ترجمه در زیرنویس فیلم و سریال , صدا گذاری15روز2ساعت
گوینده موشن گرافیک
08 اسفند 1395
101,215,000انیمیشن , خدمات صوتی , خدمات ویدئویی15ساعت1دقیقه