بازار کار و پروژه های خدمات صوتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
دوبلر برای نریشن یک فیلم کوتاه آموزشی
01 اردیبهشت 1396
91,205,556خدمات صوتی , صدا گذاری23روز17ساعت
پادکست کتاب الکترونیک
28 فروردین 1396
111,016,364خدمات صوتی , خدمات ویدئویی19روز6ساعت