بازار کار و پروژه های خدمات صوتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
گوینده خانم یا آقا
20 بهمن 1395
155,773,333خدمات صوتی , موسیقی , خدمات ویدئویی , صدا گذاری13روز8ساعت
گویندگی - دوبلاژ - نریشن
14 بهمن 1395
221,159,091انیمیشن , خدمات صوتی , صدا گذاری , موشن گرافیک 7روز11ساعت