بازار کار و پروژه های خدمات صوتی


نام پروژهپیشنهادمیانگین(ریال)مهارت های مورد نیازپایان
گویندگی | پادکست | دوبلاژ | نریشن
26 دى 1395
115,218,182خدمات صوتی , صدا گذاری25روز4ساعت